Методи на обучение

Децата опознават и разбират света с помощта и подкрепата на преподавателите, които използват похвати от съвременни образователни методи: проектно-базирано обучение, учене чрез преживяване, междупредметни връзки (мултидисциплинарност), Монтесори педагогика и сугестопедия

„Цялото е повече от неговите части”

Аристотел

Проекто-базирано обучение

Главна същност на метода е активността, колективността и цялостното изучаване на жизнените явления.При този подход учениците получават задание за изготвяне на проект, свързан с реалния живот. Те търсят информация, анализират я, прилагат знания и влагат своите практически умения, за да изготвят решение за проект. Представяйки своя готов продукт, упражняваме и презентационните си умения. Практическата и реалистична насоченост на задачите придава смисъл и материализира информацията, която по този начин се възприема много по-лесно. Знанията и уменията, усвоени по този начин, остават трайно.

DSC_7396_1

Учене чрез преживяване

Използвайки този метод, преподавателите във Френе поставят децата в реални условия и ситуации, от които черпят нови знания и актуализират стари. Пример за това са изнесените уроци, при които класната стая е заменена с алтернативна среда за учене - музеи, галерии, открити градски пространства или сред природата.
На принципа “проба-грешка” децата придобиват опит, решавайки различни типове задачи, проблеми и влизайки в реални ситуации. Практическата насоченост на този метод насърчава творческото и критично мислене и се повишава самостоятелността. По този начин стимулираме както индивидуалността, така и работата в екип.

interdistsiplinarno-uchene-4

Междупредметни връзки (мултидисциплинарност)

Посредством интердисциплинарното учене или още срещано като учене чрез междупредметни връзки, успяваме да намирим логическата връзка между различни “късове” знание, преподавани в часовете по различните дисциплини. Така наученото по математиката, се свързва с урока по околен свят и наученото за космоса. В час по български език говорим за структурата на изречението в английската граматика и обратно.
Междупредметните връзки спомагат за постигането на стабилно знание, защото е пречупено през призмите на различните научни области. Децата придобиват умения да прилагат новите си познания в ситуации, в които не са влизали конкретно по време на учебен урок. Това умение - да прилагаш наученото и да виждаш връзката между това какво учиш по различните дисциплини с реалността, дава отговор на въпроса “Какъв е смисълът на ученето въобще?”

Монтесори педагогика

Според метода “Монтесори” ученето е естествен процес, развиващ се в човешкото същество. Образованието има за цел да развие силна и свободна личност и е базирано на спонтанната работа на човешкия интелект. Учебният процес е основан на безкрайния потенциал, с който са надарени децата. Любознателният ум на малкото дете намира това, което му е нужно в заобикалящата го среда. Попивайки намереното около себе си, то конструира съзнанието си стъпка по стъпка, докато се сдобие с памет, със силата да разбира и със способността да мисли.
В Училище “Френе” прилагаме метода като позволяваме процеса на учене да се случва на база преживяване и практически опит. Изследваме свойствата на предметите като се докосваме до тях, а не като ги изучаваме на абстрактно ниво.

Сугестопедия

Сугестивният подход в обучението и възпитанието е съобразен с човешката психология, с устройството и функционирането на мозъка. Методът на д-р Лозанов е ненасилствен и спомага за изграждането на личности, които вярват в собствените си възможности. Голям обем знания се усвояват и остават в дълготрайната памет, благодарение на музиката, словото, играта и всички видове изкуства. Сетивата се "събуждат" и ученето се случва чрез преживяване на по-дълбоко рационално и душевно ниво.

Демократичното образование

Методът, използван в демократичните училища е революционен за времето си, тъй като отнема ръководството от ръцете на определен човек (отговорник, учител) и дава възможност на членовете на цялата група да бъдат както ръководители, така и ръководени. По смисъла на ротационния принцип, това се случва всеки път от различен човек. Във “Френе” по модел на демократичните училища се практикува възможността за смяна на ролите на управляващи и управлявани. В животът на училище “Френе” участват всички заинтересовани групи - учители, ученици, родители.

Самонасочено учене

Такова учене се осъществява от естествените стремежи и импулси на децата да разберат себе си и света около себе си и да използват каквито ресурси има налични в тяхната среда, включително интелигентни и квалифицирани други същества, за постигането на тази цел. Учащите проектират и ръководят процеса на учене и те определят как точно да запълнят времето, прекарано в учене, защото цел на този вид учене е да върне отговорността за това какво човек учи, в собствените му ръце.

50416167_2268104696849210_9221618277153767424_n

Contac_Us_1