Светознание

Курсът Светознание е предназначен за деца от 5г до 11г.

Курсът „Светознание“ е предназначен за деца между 5 и 11 г., с интерес към основните проблеми на света днес, с критично отношение към негативните въздействия върху околната среда и желание да бъдат активни.

Курсът има за цел да информира, ангажира, мотивира и вдъхнови участниците към промяна. По достъпен и приятен начин, с помощта на средствата на изкуството и формите на колективното учене, заедно ще работим за:
- изграждането на система от научни знания за околната среда
- натрупването на определени интелектуални умения, природонаучни знания и изобразителна грамотност
- придобиването на здравна и екологична култура
- формирането на ново, емоционално ангажирано отношение към екологичните проблеми

Съдържанието на курса му дава възможност за многостранни междупредметни връзки с голяма част от учебните предмети, изучавани в предучилищна и училищна възраст. Реализирането му ще подпомогне учебно- творческата дейност, ще въздейства върху емоционалната интелигентност и общуването, както и върху успешното възприемане и разбиране на действителността.

Курсът „Светознание“ решава следните основни задачи:
- Демонстриране и осъзнаване на взаимовръзката между нещата от заобикалящия ни свят
- Предоставяне на знания за проблемите на околната среда, научаване на технически умения, изграждане на способност за използване на знанията си, за да анализират комплексни проблеми, както и умение да генерират подходящи и справедливи решения
- Осъзнаване приносът на всеки от нас за опазване на околната среда и цялото биоразнообразие във вида, което имаме ние самите, за да могат и следващите поколения да му се радват

Занятията са с продължителност 90 мин. в група до 8 деца. Започват със запознаване по конкретна тема, продължава с дискусия и тематични дейности, а накрая всяко дете работи по изготвяне на проект. Някои от темите дават възможност за работа в екип.

Цени:
- за единично посещение: 15 лв
- за четири последователни занятия: 50 лв
Неделя:
от 10:00ч до 11:30ч за деца от 5 г до 7 г.
от 12:00ч до 13:30ч за деца от 8 г до 11 г.

С предварително записване: 0887 482 102

емилия

Емилия Праматарова - ландшафтен архитект с професионална квалификация „детски учител“

Децата днес все повече губят връзката си с живата и неживата природа. Опознаването й помага за тяхното психическо здраве, усещане за щастие от откривателството, както и за когнитивното им развитие. Наблюдението над растенията, птиците, животните, звездите, реката, морето, гората стимулира любознателността на децата, прави ги по-емпатични и отворени към света изобщо.

Решена съм да работя за природо съобразен и равнопоставен живот, съчетавайки всичко, което знам, мога и обичам, с фокус върху формирането на подрастващите като съзнателни и отговорни личности.

Нашите курсове

Център Френе предлага ежедневни интересни курсове за деца и ученици на възраст от 4 до 11 години.