За нас

Защо "училище"?


Училище "Френе" не е училище по смисъла на Закона за предучилищно и начално образование. То не отговаря на определението и стандартите на МОН за този вид институция и не издава дипломи за завършено начално образование.
Ние покриваме задължителния образователен минимум, като го надграждаме чрез иновативни методи и новаторски подход на обучение.
Училище “Френе” предоставя алтернативна форма за качествено образование в Бургас.

Ние във “Френе” приемаме процеса на обучение за жив организъм, който, за да бъде адекватен на потребностите на съвременните деца, се нуждае от свобода и иновативност - на ума, на средата, на подходите.
“Училище”, “школо", “даскало” - това са все думи, които стоят, за да покажат едно - тук хора с мисъл за бъдещето работят, мечтаят и се борят за промяна и развитие на българското образование и на децата в общността.

 

История на Училище "Френе"